Ayat-Ayat Al-Quran tentang Keutamaan Membaca Al-Quran Awan Ukaya

Ayat-Ayat Al-Quran tentang Keutamaan Membaca Al-Quran

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Ankabuut  : 45)

 

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Ahzab : 34)

 

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Faathir : 29)

 

Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung. (QS. Al Hijr : 87)

 

Dan semua kisah dari rasul – rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah – kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang – orang yang beriman. (QS. Huud : 120)

 

(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum – hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat – ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya. (QS. An Nuur : 1)